Adults Chorus

Men's Chorus

Women's Chorus

Teens Chorus

Children's Chorus

Chorale Sainte Cécile Ehlange/Mess

D’Chorale Sainte Cécile Ehlange/Mess ass teschent 1941 an 1944 vum Här Paschtouer Schoujean gegrennt gin, D’Chorale krut awer réischt 1991 hir offiziell Statuten. Si huet 12 aktiv Memberen. Prouv as Mettwochs Owes zu Ehleng/Mess.

Eis Dirigentin, d’Pascale Philippy, war schon seit enger Rei Joren aktiven Member bei der Chorale, seit September 2022 dann och Dirigentin.Mir sangen en oofwiesslungreichen Repertoire, wou wie bei den Festdeeg vum Kierchejoer : Zeziliendag, Chrëschtdag, Ouschteren, Nationalfeierdag an nationale Commemoratiounsdag, Hochzäiten, Gottesdéngschter a Begriefnesmassen.Weltlech Concerten: ennert anerem Multi Kulti Reckeng/Mess D’Chorale gëtt vum Paul Lallemand begleet. Mir géifen eis frééen, wann sech sangbegeeschtert Leit entschléisse wéilten dem Chouer bäizetrieden. Mir hun eng flott ambiance an et mecht Spass.Geprouft gëtt Mettwochs Owes vun 19h30 bis 21h15, ausser an der grousser Vakanz, an der fréierer Spillschoul, rue de l’Ecole zu Ehleng.Vun 19h bis 19h30 prouvt e Grupp mat e puer Kanner, die bei verschidden Geleegenheeten matsangen.

Training time