Adults Chorus

Men's Chorus

Women's Chorus

Teens Chorus

Children's Chorus

Les Chantres de St Joseph Cessange

D’Chantres de St-Joseph vun Zéisseng sin den 15. August 1921 gegrennt gin. Seit 1957 sin si e gemeschten Kouer, an zielen aktuell 24 aktiv Memberen. Mir prouwen Méindes Owes.

D’Dirigentin, d’Pascale Philippy, war als Kand schon Member bei de Chantres an seit 2012 Dirigentin.

Mir sangen en oofwiesslungsreichen Repertoire, sou wéi bei den Festdeeg vum Kierchejoer : Zeziliendag, Chrëschtdag, Ouschteren, Commemoratiounsdag, Hochzäiten, Gottesdéngschter a Begriefnesmassen.

Weltlech Concerten: enert anerem soiree culturelle am Hierscht.

Mir géifen eis frééen, wann sech sangbegeeschtert Leit entschléisse wéilten dem Chouer bäizetrieden. Mir hun eng flott ambiance an et mecht Spass.

Geprouft gëtt Méindes owes vun 19h45 bis 21h15, (ausser an der grousser Vakanz), am Sall ennert der Kierch vun Zeisseng (RCH.) entrée beim Busarrêt

Training time